Vilkår Leietaker

Disse brukervilkårene er en avtale inngått mellom Hyre AS, org. nr: 918 719 601, som tjenestetilbyder (Tjenestetilbyder / Hyre / Vi) og deg som leietaker (Leietaker, eller Bruker). Avtalen regulerer dine rettigheter og plikter som bruker av Hyre sine produkter og tjenester, samt Hyre sine rettigheter og plikter som tilbyder av tjenesten. Tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du som bruker har akseptert disse brukervilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom og sette deg inn i de til enhver tid gjeldende brukervilkår som gjelder for Tjenestetilbyder, herunder også personvernerklæring og øvrige betingelser for Tjenestetilbyder.

Leietaker hos Hyre

Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg av Hyre. Status som Leietaker kan søkes av personer som er 18 år eller eldre. For Leietakere er det et vilkår at du har førerrett for motorvogn klasse B. Hyre sjekker derfor førerrett automatisk hos Statens Vegvesen når en ny bruker opprettes, og ved hvert leieforhold. Dersom førerretten ikke kan bekreftes automatisk vil Hyre be om bilde av Leietakers førerkort. Det er ikke tillatt å opprette mer enn en profil per person. Profil hos Hyre er personlig og kan ikke overdras. Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre Våre rettigheter og forpliktelser Vi har overfor deg til et annet selskap. Dette vil kunne innebære at dine opplysninger blir overført til et annet selskap. Ved slik overføring vil du få rimelig forhåndsvarsel fra Hyre.

Bestillings- og avtaleprosess

Når bestilling har kommet frem til Vår server har en rettslig bindende avtale blitt opprettet mellom Leietaker og Utleier. Så snart leieforholdet er registrert hos oss vil du få en bekreftelse på e-post samt i din profil i applikasjonen Hyre. Ved kansellering eller endring av bindende bestilling blir Leietaker belastet ihht. gjeldende prisliste for kansellering og endring. Vi forbeholder oss rett til å avslå ethvert leieforhold uten videre begrunnelse.

Ved bestilling av bil gjelder følgende vilkår som en del av avtalen mellom Leietaker, Utleier, Forsikringsselskapet og Hyre:

 1. Vilkår Leietaker som beskrevet i dette dokumentet
 2. Forsikringsvilkår
 3. Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg

Priser og betaling

Hyres til enhver tid gjeldende priser er angitt i applikasjonen Hyre, og skal anses som en integrert del av denne avtalen. Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er uttrykkelig nevnt. Leietaker dekker alle kostnader forbundet med leieforholdet som består av leiepris, løpende bompasseringskostnader, overkjørte kilometer, drivstoffkostnader, parkeringsgebyrer og eventuelt andre kostnader som blir påført bileier som følge av bruk i leieperioden. Våre leie- og utleiepriser er i stadig endring og Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, SSB konsumprisindeks eller markedsendringer.

Hyre kan etterbelaste forhåndsavtalt fastavgift, samt kilometeravgift, forsikring og beløp som Brukeren må betale for å få redusert egenandelen, utgifter til tilbaketransport ved mislighold eller levering av bilen til annet sted enn avtalt, innkrevingsgebyr og forsinkelsesrenter. Hyre kan etterbelaste Brukeren med krav som refererer seg til offentlige bøter, parkeringsgebyr, gebyr for ubetalt bompengepassering, piggdekkavgift og tilsvarende offentlige gebyrer der bileier hefter solidarisk med bilfører. Hyre kan også etterbelaste Brukeren med krav som referer seg til vask, rens, reparasjoner og vedlikehold som kommer av skade eller brudd på våre vilkår.

Dette inkluderer alle interne og eksterne administrasjons- eller saksbehandlingskostnader og transport- eller håndteringskostnader, som for eksempel viderefaktureringsgebyr og kostnader ved flytting av kjøretøy eller taksering av skade. Hvis bilen blir utilgjengelig for utleie i forbindelse med skade eller utbedring, inkluderer Leietakers ansvar også avsavn i tråd med Norges Bilutleieforbund og Finans Norges fastsatte takster.

I tillegg plikter leietaker å sikre at elektrisk bil lader ved levering, og ellers bli belastet et gebyr i henhold til gjeldende prisliste. Etterbelastning kan trekkes automatisk fra brukerens oppgitte kredittkort. Hvis dette ikke er mulig vil Hyre fakturere utestående beløp. Det vil da tilkomme et fakturagebyr og administrasjonsgebyr etter Hyres gjeldende satser.

Betalbar leie starter på det tidspunktet som bilen er reservert fra ved framtidig booking, eller umiddelbart ved korttidsleie.

Leien gjøres opp gjennom registrert bank- eller kredittkort. For et fastsatt leiebeløp kan Hyre trekke hele leiebeløpet før starten av leieforholdet. Et forholdsmessig depositum vil bli reservert på kortet tidligst ved bestilling og senest ved leieforholdets start. Hyre kan ta løpende betalt under leieforholdet. Leiepris, bompasseringer, overkjørte kilometer og drivstoffkostnader blir som hovedregel belastet på kortet samme dag som leien avsluttes, men kan justeres senere dersom feil oppdages. Hyre kan etter leieforholdets avslutning gjøre trekk på kortet for å gjøre avregning for kostnader som leietaker er ansvarlig for.

Hyre forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved bestilling kan Hyre kreve forhåndsbetaling før leien bekreftes. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Se Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg for mer informasjon.

Leieforholdets varighet

Leietaker skal tilbakelevere kjøretøyet som angitt i bestillingen og innen fristen for tilbakelevering. Tilbakeleveringen anses som gjennomført når kjøretøyet er låst, leien er avsluttet i applikasjonen og bilder av alle bilens sider er tatt og sendt inn via applikasjonen.

Bilen skal parkeres på parkeringsplass som samsvarer med parkeringsinformasjon til hver enkelt bil. Parkeringen må være lovlig i minst 24 timer fra leieforholdets avslutning. Dersom parkering på anvist plass ikke er tilgjengelig skal Hyre kontaktes umiddelbart for nærmere instruksjoner om hvor kjøretøyet skal hensettes. Hensetting av kjøretøyet utenfor anvist plass eller område uten Hyres samtykke gjøres på Leietakers eget ansvar, og Leietaker er ansvarlig for å dekke påløpte kostnader og gebyrer som følger av Hyres til enhver tid gjeldende priser for levering utenfor henteområde. Forsinket tilbakelevering av kjøretøy blir i tillegg til kostnaden for den utvidede leieperioden belastet et gebyr etter til enhver tid gjeldende priser.

Hyre kan dersom det foreligger saklig grunn, kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn avtalt.

Ved for sen levering eller kansellering av et leieforhold gjelder Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg

Leietakers plikter og ansvar

Leietaker plikter å rette seg etter de bestemmelser og brukervilkår som til enhver tid gjelder for Hyre. Leietaker er selv ansvarlig for å følge vegtrafikkloven ved kjøring, samt å sjekke lys, bremser, seler, dekk, lufttrykk og liknende forut for bruk av bilen.

Leietakers behandling og bruk av kjøretøyet

Leietaker er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder for parkeringsbøter, fartsbøter og bomringpasseringsgebyr. Leietaker plikter å parkere i samsvar med lokale bestemmelser. Leietaker må være påpasselig med alltid å låse bilen og feste eventuelle bilnøkler på anvist plass. Kjøretøyet skal leveres tilbake i sammenlignbar stand som, og med alt tilbehør og utstyr som kjøretøyet var utstyrt med ved leieforholdets start.

Leietaker forplikter seg til å behandle bilen på en forsvarlig måte og ikke:

 1. røyke i bilen
 2. ta bilen ut av Norden uten Hyres samtykke
 3. benytte bilen i billøp, fartsprøver, testkjøring eller konkurranser
 4. mot vederlag befordre passasjerer
 5. å benytte bilen i ulovlig øyemed og til straffbare handlinger
 6. overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av andre sjåfører enn de som er godkjent av Hyre
 7. slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy
 8. forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre
 9. fylle feil drivstoff
 10. transportere husdyr unntatt etter særlig avtale med Hyre
 11. kjøre bilen i alkohol-, og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand, etter gjeldende norsk lov
 12. starte bilen med starthjelp eller bruke bilen til å starte andre biler med startkabler

Skader som skyldes bruk i strid med punktene 1 til 12 er erstatningspliktig og Hyre og Utleier har rett til full dekning av økonomiske utlegg eller tap. Brudd på punktene i 1 til 12 anses som vesentlig brudd på brukervilkårene som gir Hyre rett til å si opp din profil med umiddelbar virkning. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til Utleier i samsvar med denne avtale, bærer Leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av dette med mindre det skyldes forhold på Hyres side.

Renhold og vedlikehold av bilens stand

Bilen skal leveres tilbake med alt utstyr som den ble hentet med. Bilen skal alltid tømmes for søppel og lignende. Bilen skal ikke leveres tilbake svært skitten, altså uten å vaskes dersom den for eksempel har vært kjørt på gjørmete grusveier, leire, fersk asfalt eller oljegrus. Leietaker skal ikke forlate bilen skitten innvendig utover det man må forvente ved normal bruk (for eksempel skitne gulvmatter). Dersom bilen leveres tilbake i en stand som bryter med dette, kan Leietaker bli belastet kostnaden av spesialistvask, samt administrasjonsgebyr knyttet til dette. Leietaker er ikke ansvarlig for å vaske bort utvendig skitt som følge av normal bruk før levering, for eksempel normalt støv fra kjøring på motorvei, eller små gjørmerester fra hjulene på vinterstid.

Ved mangelfull rengjøring gjelder Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg

Skader og tekniske feil som oppdages ved leieforholdets start

Ved tvil om vedlikehold og bilens stand skal Hyre kontaktes umiddelbart og bilen skal ikke tas i bruk før forholdet er avklart med Hyre.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til Hyres kjennskap ved et leieforhold, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til Brukers behov og leietiden, gir ikke Leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om Bruker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil Brukeren være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Hyre er videre ikke ansvarlig for de utgifter Brukeren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet brakt tilbake til Utleier. Dersom ikke reparasjon kan besørges innenfor den nevnte frist, kan Leietaker hvis Hyre har mulighet overføre leieforholdet til et nytt kjøretøy med en annen Utleier. Hvis ikke skal leieforholdet anses som opphørt fra den tid da Hyre fikk melding om forholdet fra Leietaker. Utleier besørger da kjøretøyet transportert tilbake for egen regning, og er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som Leietaker måtte påføres.

Skader og tekniske feil som oppstår under leieforholdet

Leietaker plikter å kontakte Hyre uten ugrunnet opphold om skader eller tekniske feil som oppstår. Hyre eller dennes representant vil da gi Leietaker instruksjoner om hvordan Leietaker skal forholde seg. Leietaker skal ikke i noe tilfelle selv foreta reparasjoner eller utbedringer, eller engasjere tredjepart til å foreta reparasjoner eller utbedringer, uten Hyres forutgående samtykke.

Leietaker er ansvarlig for alle tyveri og skader som oppstår i løpet av leieperioden. Bilen er dekket av utleieforsikring gjennom IF Forsikring NUF, og for skader og tyveri som er dekket er ansvaret begrenset.

Egenandel ved skade følger gjeldende forsikringsavtale. Særskilt avtale som reduserer leietakers egenandel kan inngås i de tilfellene Hyre har mulighet til å tilby dette. For skade eller ansvarstilfelle er Leietaker pliktig til å betale egenandelen. Egenandel forfaller umiddelbart til betaling. Tyveri, brann, hærverkskader og personskader skal uten opphold meldes til politiet. Skader på dyr skal uten opphold meldes til politi/viltnemd. Ved redning eller assistanse av kjøretøy som skyldes sammenstøt, utforkjøring, velt, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning gjelder fastsatt egenandel. Kostnader i forbindelse med veihjelp ved brukerfeil som feilfylling av drivstoff, mistet nøkkel, utelåsing, strømtom bil som følge av at lys eller lignende har stått på, blir Leietaker belastet fullt ut.

Leietaker skal ved skadetilfeller utfylle en fullstendig skademelding for motorvogn som finnes i bilen, og ikke etterlate kjøretøyet uten forskriftsmessige sikkerhetsforanstaltninger. Skademelding i utfylt stand skal leveres Hyre uten ugrunnet opphold etter at skaden oppstod.

Dersom melding og/eller skademelding ikke gis Hyre i samsvar med retningslinjene i denne avtalen, er Leietaker ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsinket eller unnlatt levering av skademelding. For eventuelle skader oppstått forbeholder Hyre seg retten til å fakturere Leietaker innenfor rammene i denne avtalen. Leietaker plikter å betale selv om det er tvist eller det er grunnlag for regress på tredjepart.

Egenandel og forsikringsdekning er beskrevet i våre Forsikringsvilkår.

Innmelding av skader og mangler

Skade og mangler rapporteres til Hyre ved å ta kontakt på e-post hei@hyre.no eller på vår chat. Ved behov for umiddelbar assistanse kan Hyre kontaktes på telefonnummer 22 44 49 73.

Skadekontroll og undersøkelsesplikt

Leietaker skal alltid sjekke bilen utvendig for skader og andre feil, og ta bilder av alle bilens sider både før henting og etter levering av bil. Leietaker skal også ved henting og levering sjekke bilens stand innvendig, og rapportere alle avvik, inkludert skader, skitt, søppel, manglende eller defekt utstyr, eventuell lukt, og andre ting som påvirker bilens opplevde tilstand. Leietaker skal ta bilde av alle rapporterte problemer som kan synes på et bilde. Dersom Leietaker er i tvil om om bilens tilstand er bør rapporteres, skal Hyres kundeservice kontaktes for avklaring før Leietaker forlater parkeringsplassen. Leietaker er ansvarlig for at dokumentasjon av bilens stand gjennom bilder holder god nok kvalitet til å kunne dokumentere skader, riper og mangler før og etter et leieforhold. Dokumentering av bilens stand er nødvendig for å avslutte et leieforhold, jf. punkt «Leieforholdets varighet» nedenfor. Unnlatelse av Leietakers plikt til å dokumentere bilens stand er Leietakers egen risiko og utgjør et vesentlig brudd på brukervilkårene som gir Hyre rett til å si opp profilen med umiddelbar virkning. Leietager er ansvarlig for skader som oppdages etter leieforholdet og som ikke er dokumentert før leieforholdets start av Leietager.

Ved å ta bilder/video ved skadekontroll som dokumentasjon på bilens tilstand ved henting og levering gir du Hyre en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere, distribuere og dele med tredjepart dette innholdet.

Hyres plikter og ansvar

Hyre er en tjeneste som lar Leietakere og Utleier av biler komme i kontakt, og få gjennomført et leieforhold på en smidig og sømløs måte. Hyre håndterer avtaleinngåelse, betaling, skadekontroll, åpning, tilbyr forsikring og beregner kostnad. Hyre kan ikke anses som part i noen avtale om leie av bil.

Dersom Hyre ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen kan Brukeren kreve at Hyre for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde Hyre urimelig kostnad eller ulempe.

Hyre påtar seg ikke ansvar for skade på eller tap av eiendom som Brukeren eller annen person har etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering. Brukeren fraskriver seg retten til å gjøre krav gjeldende overfor Hyre for slike tap eller skader.

Hyre fraskriver seg ethvert ansvar overfor Brukeren med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet utover ansvar beskrevet i denne avtalen. Erstatning for indirekte tap som Leietaker lider, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at et leieforhold faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiekjøretøyet jfr. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom Hyre har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Hyre er ikke ansvarlig for innhold, materiale og annet som fremkommer av tredjepartsnettsider som har linket til Hyre eller er linket fra Hyre.

Force Majeure

Er Hyre forhindret fra å levere tjenesten eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hyre fritatt for alt annet ansvar.

Endringer i brukervilkårene

Hyre forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelig på Hyres nettsted og app. Ved vesentlige endringer i brukervilkårene vil du bli varslet med rimelig varsel. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, aksepterer du å være bundet av brukervilkårene. Dersom du ikke godtar endringer, plikter du å avstå fra enhver bruk av tjenesten.

Tvister og lovvalg

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av brukervilkårene og som partene ikke løser i minnelighet skal behandles for norske domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.