Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Hyre er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem vi er og våre verdier

Hyre tilbyr bildeling og bilutleie til privatpersoner og bedrifter i Norge, Sverige og Danmark. Vår visjon er at ingen trenger å eie egen bil i fremtidens byer. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og er eid av Møller Mobility Group AS (72%) og ansatte. Møller Mobility Group AS er majoritetseier, og selskapet inngår i konsernrapportering.

Hyre AS har 46 ansatte per 31.12.2022, og vi har implementert Møller Mobility Group AS sin Code of Conduct og Møller Mobility Group - Retningslinjer for etisk handel som våre obligatoriske etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer skal bidra til å sikre at vi både leverer kvalitet og opptrer med integritet, og er et sentralt verktøy for alle ansatte i Hyre ved utøvelse av vår virksomhet.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Hyre er omfattet av Åpenhetsloven og vi jobber tett med øvrige deler av konsernet, våre leverandører og forretningspartnere for å implementere dette regelverket i utøvelsen av vår virksomhet. Arbeidet med Åpenhetsloven er en kontinuerlig forbedringsprosess, og vårt arbeid rundt dette vil fortsette å videreutvikles de neste årene.

I første omgang har vi prioritert følgende aktiviteter:

 • Gjennomgå og oppdatere våre styrende dokumenter for å sikre at verdigrunnlag, rutiner, risikovurderinger og retningslinjer hensyntar kravene som stilles i åpenhetsloven.
 • Gjennomgå risikomomenter knyttet til vår bransje gjennomført av Møller Mobility Group i samarbeid med Etisk Handel Norge. Rapporten fra Etisk Handel Norge finner du her
 • Risikovurdere Hyre sine leverandører og forretningspartnere for å se om det foreligger risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ut fra anerkjente risikoparameter.
 • Etablere tilpassede tiltak og kontrollhandlinger i de ulike risikokategoriene

For å lykkes med dette arbeidet er Hyres strategi å jobbe langsiktig og ivareta en god og åpen dialog med alle våre leverandører og forretningspartnere.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket

Norge og Sverige bedømmes til «grønn» eller nivå 1 av 5 i EHNs risikoscreening. I Norge er bygg og anlegg og jordbruksproduksjon unntak som representerer en høyere risiko, men Hyre har minimal eller ingen eksponering mot disse sektorene. Verksted er ikke vektet som en spesielt risikoutsatt sektor i Norge. Det er imidlertid avdekket useriøse aktører innen bilpleie, og mindre verksteder kan ha risiko for lignende irregulære arbeidsforhold. Det er risiko for svært lave lønninger, urettmessig tilbakehold av lønn og andre tvangslignende situasjoner i denne bransjen.

Hyre benytter mange ulike verksteder og selskaper innenfor bilpleie. Det er ikke avdekket negative konsekvenser, men Hyre har i sitt arbeid klassifisert leverandører innen verksteddrift og bilpleie som et risikoområde som selskapet vil følge opp løpende med kontrollhandlinger.

Våre krav til leverandørkjeden knytter seg til følgende områder

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
 3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
 4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
 5. Brutal behandling
 6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO-konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
 7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
 8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
 9. Regulære ansettelser
 10. Marginaliserte befolkningsgrupper
 11. Miljø
 12. Korrupsjon

Fokus fremover

 • Forfølge alle risikoområder som er pekt på Etisk Handel Norges rapport om vår virksomhet, for å sikre enda bedre kontroll på at risiko reduseres og elimineres.
 • Når bedriften kartlegger at den har forårsaket eller bidratt til faktisk skade, skal skaden håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning.
 • Hyre skal forsøke å gjenopprette situasjonen den berørte personen eller personene ville vært i uten skaden (hvis mulig), og tilrettelegge for gjenoppretting som står i forhold til skadens art og omgang.
 • Hyre skal overholde loven og søke etter internasjonale retningslinjer for gjenoppretting der det er tilgjengelig. Der slike standarder eller retningslinjer ikke er tilgjengelige, skal Hyre vurdere om gjenopprettingen som er gitt i lignende tilfeller kan brukes.
 • Hvilken type gjenoppretting eller kombinasjon av gjenopprettingstiltak som passer, vil avhenge av type skade og skadens omfang. Det kan være beklagelser, erstatning eller oppreising, økonomisk eller ikke-økonomisk kompensasjon, sanksjoner eller iverksette tiltak for å hindre fremtidig skade.
 • Der det gjelder påvirkning på menneskerettighetene, skal berørte rettighetshavere og deres representanter konsulteres og involveres for å avgjøre hvordan det eventuelle menneskerettighetsbruddet skal rettes opp.

Klageordning

Eksterne henvendelser håndteres via via e-posten aapenhetsloven@hyre.no.