Vilkår Utleier

Disse brukervilkårene er en avtale inngått mellom Hyre AS, org. nr: 918 719 601, som tjenestetilbyder (Tjenestetilbyder / Hyre / Vi) og deg som utleier av tjenesten (Utleier eller Bruker). Avtalen regulerer dine rettigheter og plikter som bruker av Hyre sine produkter og tjenester, samt Hyre sine rettigheter og plikter som tilbyder av tjenesten. Tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du som bruker har akseptert disse brukervilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom og sette deg inn i de til enhver tid gjeldende brukervilkår som gjelder for Tjenestetilbyder, herunder også personvernerklæring og øvrige betingelser for Tjenestetilbyder.

Utleier hos Hyre

Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg av Hyre. Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre Våre rettigheter og forpliktelser Vi har overfor deg til et annet selskap. Dette vil kunne innebære at dine opplysninger blir overført til et annet selskap. Ved slik overføring vil du få rimelig forhåndsvarsel fra Hyre.

Bestillings- og avtaleprosess

Når bilen er delt i vår tjeneste, og en bestilling på bilen har kommet frem til Vår server har en rettslig bindende avtale om utleie blitt opprettet mellom Utleier og Leietaker. Så snart leieforholdet er registrert hos oss vil du få en bekreftelse tilsendt din profil i applikasjonen Hyre Utleier. Ved kansellering eller endring av bindende bestilling blir Utleier belastet ihht. gjeldende prisliste for kansellering og endring.

Ved utleie gjelder følgende vilkår som en del av avtalen mellom Leietaker, Utleier, Forsikringsselskapet og Hyre:

  1. Vilkår Leietaker
  2. Vilkår Utleier som beskrevet i dette dokumentet
  3. Forsikringsvilkår
  4. Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg

Priser og betaling

Utleieprisen er angitt på Hyres nettsted og i applikasjonen Hyre Utleier, og skal anses som en integrert del av denne avtalen. Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er uttrykkelig nevnt. Den totale leieprisen inkluderer alle kostnader forbundet med leieforholdet, og består av leiepris, løpende bompasseringskostnader, overkjørte kilometer, drivstoffkostnader, parkeringsgebyrer og eventuelt andre kostnader som blir påført bileier som følge av bruk i leieperioden.

Våre leie- og utleiepriser er i stadig endring og Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, SSB konsumprisindeks eller markedsendringer.

Utbetaling til Utleier skjer umiddelbart gjennom vår betalingsløsning, men det kan ta opp til 10 bankvirkedager etter avsluttet leieforhold før pengene kommer til Utleier.

Hyre forbeholder seg retten til å motregne eventuelle krav til Utleier fra leiebeløpet.

Utleiers plikter og ansvar

Utleier plikter å rette seg etter de bestemmelser og brukervilkår som til enhver tid gjelder for bruk av Hyre. Utleier plikter å holde bilen i god stand og til en hver tid i samsvar med Statens Vegvesens vedlikeholds- og sikkerhetskrav til EU-godkjent motorvogn. Bilen skal være registrert i Motorvognregisteret med brukeren oppført som eier av bilen. Alternativt kan brukeren innhente et skriftlig samtykke fra bileier, f.eks. gjennom leasing-avtale. For å bruke tjenesten plikter Utleier å ha installert en fungerende HyreConnect i sin bil så lenge avtalen gjelder, og varsle Hyre umiddelbart dersom den ikke skulle fungere slik som forespeilet. Utleier plikter å gjøre bilen lett tilgjengelig slik at Leietaker ikke må bruke noe annet enn sin Hyre-applikasjon for å få tilgang til- og starte bilen. Herunder kan Utleier etter bekreftelse på utleie ikke ha bilen sin i lukket garasje eller annen lukket privat grunn som leietaker ikke fritt kan komme til.

Utleier plikter å ha tilgjengelig fysisk ikke-funksjonell nøkkel lett tilgjengelig i bilen ved utleie dersom bilens oppsett med HyreConnect krever det for å starte bilens.

Utleier plikter å tegne ansvarsforsikring for kjøretøyet i samsvar med bilansvarslovens regler. Kjøretøyet skal være i god stand.

Utleier plikter å gi Hyre beskjed umiddelbart hvis ytre forhold gjør at Utleier ikke kan oppfylle en avtale om utleie av bil.

Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg beskriver utlegg og gebyrer som Utleier kan kreve og er ansvarlig for.

Regelmessig skadekontroll og dokumentasjon av bilens stand

Utleier er ansvarlig for å dokumentere skader som eksisterer på bilen før leieforhold skjer. Utleier skal dokumentere bilens stand utvendig og innvendig med gode bilder minst en gang i måneden. Fristen for å gjøre gjeldende krav på skader under et utleieforhold er umiddelbart etter at skaden blir oppdaget, og senest 30 dager etter utleieforholdets slutt.

Tekniske feil og mangler

Hvis det under leieforholdet oppstår tekniske feil som gir Leietaker rett til å heve avtalen, eller refusjoner er det Utleier som er ansvarlig for disse kostnadene. Utleier er også ansvarlig for kostnadene ved å frakte bil tilbake, hvis dette skyldes tekniske feil eller mangler som er Utleiers ansvar.

Hyres plikter og ansvar

Hyre er en tjeneste som lar Leietakere og Utleier av biler komme i kontakt, og få gjennomført et leieforhold på en smidig og sømløs måte. Hyre håndterer avtaleinngåelse, betaling, skadekontroll, åpning, tilbyr forsikring og beregner kostnad. Hyre kan ikke anses som part i noen avtale om leie av bil.

Dersom Hyre ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen kan Brukeren kreve at Hyre for egen regning retter mangelen dersom dette kan skje uten å volde Hyre urimelig kostnad eller ulempe.

I tilfelle vesentlig mislighold kan Brukeren heve avtalen om leie. Brukeren kan ikke heve leieforholdet med mindre han/hun gir Hyre melding om heving innen rimelig tid etter han/hun fikk eller burde ha fått kjennskap til misligholdet.

Hyre påtar seg ikke ansvar for skade på eller tap av eiendom som Utleier eller annen person har etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet før leieperioden. Utleier fraskriver seg retten til å gjøre krav gjeldende overfor Hyre for slike tap eller skader.

Hyre fraskriver seg ethvert ansvar overfor Utleier med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet utover ansvar beskrevet i denne avtalen.

Hyre er ikke ansvarlig for innhold, materiale og annet som fremkommer av tredjepartsnettsider som har linket til Hyre eller er linket fra Hyre.

Force Majeure

Er Hyre forhindret fra å levere tjenesten som beskrevet eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hyre fritatt for alt annet ansvar.

Endringer i brukervilkårene

Hyre forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelig på Hyres nettsted og app. Ved vesentlige endringer i brukervilkårene vil du bli varslet med rimelig varsel. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, aksepterer du å være bundet av brukervilkårene. Dersom du ikke godtar endringer, plikter du å avstå fra enhver bruk av tjenesten.

Tvister og lovvalg

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av brukervilkårene og som partene ikke løser i minnelighet skal behandles for norske domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.